SFK Kvalitetsforum – Lärande genom erfarenhetsutbyte

SFK Kvalitetsforum online, hösten 2020

Nätverket vänder sig till dig som arbetar med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. För dig som ser en möjlighet att lyfta organisationens kvalitetsarbete. Kanske står organisationen inför nya utmaningar och förändringar. Det blir en nytändning för dig och din organisation. Du får ta del av arbetssätt, metoder och verktyg inom modern verksamhetsutveckling. Vi fokuserar mer på hur ett värdeskapande kvalitetsarbete omsätts i praktiken än hur kraven i olika standarder uppfylls.

SFK Kvalitetsforum har tidigare genomförts som fysiska träffar i västra Sverige. Nu utvidgar vi möjligheten för alla i landet att delta genom att erbjuda en onlinevariant.

Genomförande och innehåll styrs av deltagarnas behov och önskemål

Vi träffas online vid fem halvdagsmöten fördelade över ett halvt år.

Baserat på erfarenheterna från tidigare SFK Kvalitetsforum kommer vi att använda följande upplägg vid planering och genomförande av träffarna:

 • Före programstart kontaktar vi deltagarna med frågor om organisationens intresseinriktning och erfarenhet. Det ger underlag för en gruppsammansättning som underlättar ett givande och intressant informationsutbyte. Antalet deltagare i respektive grupp är begränsat till maximalt tolv.
 • Deltagarna prioriterar vilka teman som ska tas upp vid träffarna utgående från en bruttolista med olika alternativ (se nedan).
 • Inför varje träff har vi förberedande kontakter med deltagarna om vilka arbetssätt som organisationen använder för aktuellt tema och om frågor som är viktiga att diskutera.
 • Ett tema introduceras med ett inspel och ett antal frågeställningar. Inspelet innehåller en bakgrundsbeskrivning av temat och intressanta arbetssätt som används i framgångsrika organisationer. Frågeställningarna triggar därefter diskussioner i gruppen där deltagarna lär av varandra genom att byta erfarenheter.

Då förhållandena tillåter planerar vi, för de som önskar, en fysisk träff hos en organisation, som har intressanta arbetssätt och lösningar att visa. Samtidigt kan deltagarna då också lära känna varandra närmare vilket har betydelse för fortsatta kontakter och erfarenhetsutbyten.

Typisk agenda för en träff

 • Reflektioner från tidigare träffar
 • Dagens tema med inspel från moderatorerna och exempel från organisationer med framgångsrika arbetssätt
 • Utifrån dagens tema och förberedda frågeställningar utbyter deltagarna sina erfarenheter och synpunkter i mindre grupper
 • Frågor och reflektioner
 • Vad tar jag med mig hem till min verksamhet
 • Val av tema för nästa träff

Exempel på teman

 • Kvalitets- och miljöprofessionen
  • Hur uppdrag, roller och kompetenser kan klargöras utifrån en SFK – rapport
 • Ledarskap och medarbetarskap
  • Hur ledningens aktiva engagemang och stöd för verksamhetsutveckling ökas
  • Hur du får med dig kolleger och medarbetare i kvalitets- och miljöarbetet
 • Affärsverksamhet och ledningssystem
  • Hur ledningssystemet blir en del av affärsverksamheten
  • Hur omvärlden påverkar ledningssystemet
  • Hur olika ledningssystem kan integreras
 • Processinriktning
  • Hur ett processinriktat arbetssätt förbättrar kundtillfredsställelse och resultat
  • Hur effektiviteten i en process ökas med rätt fördelning av roller och ansvar
  • Hur processer kan förbättras
 • Hantering av risker och möjligheter
  • Hur risker och möjligheter kan identifieras och åtgärdas
  • Hur åtgärder prioriteras och följs upp
 • Systematiskt förbättringsarbete
  • Hur företaget kan gå från nollfelspolicy till noll fel
  • Hur engagemang skapas i förbättringsarbetet
  • Hur effektiva förbättringsmetoder kan användas på alla nivåer i företaget
  • Hur kvalitets- och miljömål kan utformas
 • Kund- och leverantörsrelationer
  • Hur krav och förväntningar identifieras
  • Hur samverkan kan utformas
  • Hur kundtillfredsställelse kan utvärderas
 • Kvalitet 4.0
  • Hur paradigmskiftet inom digital teknologi ger nya möjligheter inom Kvalitets-/verksamhetsutveckling

Plats, datum och tider

Nätverksträffarna sker online på en digital konferensplattform. Fem träffar kl. 08.30 – 12.30. Den första träffen i oktober 2020 och sedan fortsättning enligt deltagarna önskemål. Vi planerar att erbjuda deltagarna ytterligare en träff i form av ett fysiskt platsbesök hos en organisation som använder intressanta arbetssätt.

Pris

För SFK-medlemmar 5800 kr exkl. moms. Icke medlemmar 6800 kr exkl. moms. I priset ingår boken Kvalitetsutveckling (utg. 2015) samt dokumentation som används vid träffarna.

Fakturering sker efter den första träffen.

De som deltar i det planerade fysiska platsbesöket faktureras senare separat till självkostnadspris.

Anmälan

Anmäl dig här:  www.sfk.se

Vid frågor kontakta:

Folke Höglund
0706-37 40 37
folke.hoglund@gmail.com

Hans Baurmann
0706-50 36 63
provigor@telia.com

SFK Kansli
031-390 90 90
info@sfk.se