Våra uppdrag

Några exempel:

Förenklat och effektiviserat ledningssystem
Ett företag med 18 anställda med ett integrerat ledningssystem certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Företaget ville minska dokumentmängden, öka transparens och engagemang från de anställdas sida.

Efter en genomgång av ledningssystemet där fokus låg på de viktigaste processerna och arbetsuppgifterna har dokumentmängden kunnat minskas med 40 % utan att något väsentligt tagits bort.

Verksamhetsutveckling
Ett projekt med 21 deltagande organisationer med mål att ta fram utvecklingsplaner och att öka chefers och medarbetares kompetens. I projektet deltog företag inom varu- och tjänsteproduktion samt offentlig sektor.

Med hjälp av enkäter riktade till chefer och medarbetare analyserades styrkor och förbättringsmöjligheter. Därefter lades strategier och utvecklingsplaner fast och individuella kompetensplaner togs fram.

Integrerat ledningssystem
Ett säljföretag ingående i en internationell koncern önskade ta fram ett ledningssystem för kvalitet och miljö som skulle bidra till ökad effektivitet och enkelhet. Projektet genomfördes med uppnådda mål och kunde lyckosamt certifieras på utsatt tid.

Översyn av ledningssystem och genomförande av workshop
Ett affärsområde inom en internationell koncern ville centralisera, förenkla och vitalisera sitt ledningssystem samt öka koordineringen mellan de olika enheterna. En arbetsgrupp bestående av representanter för ledningen och Qmentor analyserade ledningssystemet och tog fram en plan för uppdragets genomförande. Därefter utvecklades nya rutiner och processer. Uppdraget avslutades med en workshop då representanter från de olika nationella bolagen deltog. Vid workshopen diskuterades förslagen och affärsområdets ledning informerade om kommande ändringar.

Kurser
Utveckling och genomförande av kurser i kvalitetsområdet, exempelvis: kundklagomål, leverantörskvalitet samt revision.

Seminarier
Föredragande vid ett antal seminarier, som arrangerats av SIQ, SIS, SFK samt Sandholm Associates, i kvalitetsutveckling, systematiskt förbättringsarbete med Six Sigma och leverantörskvalitet.

Nätverk
Organiserat nätverket ”Qmentor kvalitetsnätverk” i två omgångar för personer som har som uppgift att utveckla verksamheter utifrån kvalitetsperspektiv. Fem heldagar under ca. fyra månader inom områdena kundfokusering, ledningssystem, förbättringsmetodik, processinriktning samt leverantörskvalitet.